Všeobecné obchodné podmienky

Informácie o prevádzkovateľovi :

CT Company s. r. o.

IČO :  53 574 826

DIČ : SK 2121 426780

so sídlom: Wolkerova 588/1, 085 01 Bardejov

zapísanej: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 41792/P

kontaktné údaje: info@darkspace.sk

(ďalej len “PREDÁVAJÚCI”)

Tieto obchodné podmienky sa vzťahuhú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.darkspace.sk medzi kupujúcim a predávajúcim podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

KUPUJÚCIM je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. ORGÁNOM DOZORU pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.darkspace.sk, sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky mailom predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare a cenách sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Cena tovaru uvedená v katalógu je konečná, všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie. Predávajúci má právo upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránke www.darkspace.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.darkspace.sk. Pre kupujúceho je rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru v čase od odoslania až po doručenie objednávky, alebo v priebehu reklamačného, alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného, alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci nezodpovedá za:

– omeškanie dodávky a za škodu zavinenú prepravnou spoločnosťou

– omeškanie dodávky zavinenú nesprávne zadanou adresou prijímateľa

– nedoručenie oznámenia z kuriérskej spoločnosti

– nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci:

Dodacie podmienky

Objednávky predávajúci vybaví spravidla do 1-2 prac. dní. Prepravná spoločnosť zásielku následne doručí kupujúcemu do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade predávajúci vopred kupujúceho upozorní e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru a kupujúci má možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. Ak si kupujúci zvolí spôsob doručenia Slovenskou poštou, odberná lehota zásielky je 8 dní. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

Platby za tovar a poštovné

Cena za dopravu (vrátane balného) je v rámci Slovenskej republiky   3,90  € EUR. Predávajúci ponúka možnosť platby prevodom na bankový účet predávajúceho, platby prostredníctvom vkladu na bankový účet predávajúceho, alebo na dobierku. Platbu na dobierku je možné vykonať iba v prípade ak je dodacia adresa, v rámci Slovenskej republiky. Pri spôsobe platby na dobierku, peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí. V prípade neprevzatia zásielky pri platbe na dobierku kupujúcim, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutých nákladov na dopravu a balné. Pri spôsobe platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby prostredníctvom vkladu na bankový účet predávajúceho, bude číslo účtu predávajúceho, zaslané kupujúcemu emailom. Pri tomto spôsobe platby predávajúci zašle kupujúcemu tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy hodnoty tovaru uvedenej v elektronickej objednávke na účet.

Zrušenie objednávky

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky. Za storno objednávky si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. Objednávku môže kupujúci zrušiť zaslaním e-mailu na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia predávajúcim do dodania tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.darkspace.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar po uplynutí tejto lehoty bude odoslaný spať na náklady kupujúceho. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom na info@darkspace.sk do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať. Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno.Tovar musí byť dodaný  v pôvodnom stave a nepoškodený.

Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu a predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo vrátený tovar neprijať. K tovaru je kupujúci povinný pribaliť faktúru. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude predávajúcim prijatý.

Tovar je potrebné odoslať doporučene na adresu:

Karel Daněk

Pálenica 2790/19, Bardejov – Bardejovská Nová Ves, 085 01

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky. Cena za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky predávajúcemu a to bankovým prevodom. Predávajúci nevráti platbu za poštovné a balné kupujúcemu v prípade, že si kupujúci objedná viac kusov tovaru, resp. viacero druhov tovaru a následne vráti (odstúpi od zmluvy) len časť zakúpeného tovaru. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Neprevzatie zásielky, ktorú si kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky.

Postup pre vrátenie tovaru „odstúpenie od zmluvy“:

Kupujúci má nárok vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od jeho doručenia. V prípade, že kupujúci má záujem o vrátenie tovaru je potrebné zaslať predávajúcemu faktúru, alebo jej kópiu spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu. Kupujúci zasiela tovar vždy doporučene na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú v týchto obchodných podmienkach cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Kupujúci si kontroluje doručenie tovaru cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti samostatne. Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky do 15 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu od kupujúceho.

Postup pre vrátenie tovaru „výmena tovaru“:

Ak má kupujúci záujem o výmenu tovaru za iný, alebo rovnaký tovar v inej veľkosti je potrebné, aby si skontroloval dostupnosť tovaru v eshope. V prípade, že je tovar dostupný, kupujúci si vytvorí novú objednávku, v ktorej do poznámky uvedie ”výmena tovaru + názov vráteného tovaru “. Pôvodný tovar kupujúci zašle späť na adresu pre vrátenie tovaru uvedenú v týchto obchodných podmienkach spolu s vyplneným formulárom na výmenu tovaru, ktorý je možné stiahnuť tu  a v ktorom uvedie nové číslo objednávky, ktorú si kupujúci vytvoril. Po doručení pôvodného tovaru predávajúcemu od kupujúceho sa odošle nový tovar, kde sa zohľadní aj prípadný cenový rozdiel medzi pôvodnou už zaplatenou objednávkou. Ak bude cena novovytvorenej objednávky vyššia ako cena pôvodnej už zaplatenej objednávky, bude cenový rozdiel kupujúcemu účtovaný dobierkovou sumou, ktorú kupujúci uhradí pri preberaní novej zásielky. Ak bude cena novovytvorenej nižšia ako cena pôvodnej už zaplatenej objednávky, bude cenový rozdiel kupujúcemu vrátený na účet uvedený vo formulári na výmenu tovaru, a to do 15 dní od doručenia pôvodného tovaru predávajúcemu od kupujúceho.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci si pred prevzatím a zaplatením zásielky skontroluje či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) kupujúci si zásielku nepreberie. V prípade jeho poškodenia kupujúci na mieste spíše s prepravcom zápis – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu kupujúci prevezme, nesie za to plnú zodpovednosť a predávajúci reklamáciu z titulu poškodenia tovaru pri preprave neuzná. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál faktúry a reklamačný formulár, ktorý je možné stiahnuť tu. Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Tovar kupujúci vždy vhodne zabalí, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa zák. č. 40/1946 Zb. občianskeho zákonníka,  je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v reklamačnom formulári pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré kupujúci zistí na predávanom tovare pri jeho prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté:

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci ako spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a porozumel im. Kupujúci zároveň odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. Pri nedodržaní podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásad korektného správania si kupujúci vyhradzuje právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 11.10.2021 Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Ostatné dokumenty:

Formulár-odstúpenie-od-zmluvy.pdf

Formulár-výmena-tovaru.pdf

Všeobecné-obchodné-podmienky.pdf